W osobli- wym tym zespole

W osobli- wym tym zespole tropikalnych brzegów bagnistych jednoczy się świat morski ze światem lądowym. Jest to prawdziwy teren „eksperymentu przyrody”, teren przystosowywania się zwierząt morskich do ży- cia lądowego, a lądowych do przybrzeżnego mor- skiego. Jeszcze osobliwszą formacją życia przybrzeżnego w morzach gorących są ir a f y kor a l o we, zasadni- czo odmienne swym charakterem i krajobrazem. For- macja namorzyn jest ponura, groźna, dreszczem jakimś przejmująca przez swój mrok, wilgoć i czarny, cu- chnący szlam. Rafy koralowe, skąpane w. słońcu, tworzą’ formację bajecznie kolorystyczną, harmonijną i pogodną, uzależnioną od brzegów otwartych, omy- wanych czystymi, prześwietlonymi wodami, o podłożu twardym i przeważnie skalistym. Zasięg występowania koralowców budujących rafy nie przekracza w zasadzie 300 szerokości geograficznej północnej i południowej, obejmując tym samym mię- dzyzwrotnikowy pas wód przybrzeżnych nie zamu- lonych, o temperaturze nie niżej 200 C. Stosunkowo więc wysoka temperatura, płytka woda przeciętnie do 40 m głębokości, przy tym dostatecznie przewie- trzana, naświetlona i normalnie, a niekiedy nawet bardziej od normalnej słona – oto ekologiczne wa- runki życia koralowców, konstruktorów raf. Należą przeważnie do grupy madrepor, choć współdziałają z nimi także inne jamochłony, jak organkowce (Tubi- pora), gąścioły (Gorgonia), Alcyonaria, pewne mszy- wioły (Bryozoa), otwornice (Foraminifera), a zwłaszcza glony wiążące i wydzielające wapień (Nullipora), które obok koralowców są głównymi współtwórcami raf._ Oprócz wspomnianych organizmów zasiedlają rafy naj rozmaitsze zwierzęta borujące, ryjące. w nich ko- rytarze i rozpuszczające wapień. Od ustosunkowania się do siebie obu tych kategorii: k o n s t r u k t o rów i n i s z c z y c i e l i zależy stan rafy. Z biegiem czasu koralowce zamierają, rafy przemieniają się w wyspy; narastanie zwierząt. osiadłych, jakimi są koralowce, odbywa się ku górze, na szkieletach zewnętrznych dawniej wytwarzanych; silniejsze od strony zewnętrz- nej, bardziej przez fale atakowanej przy jednoczesnym . kruszeniu i marnieniu rafy od środka, gdzie woda jest spokojna – w’ konsekwencji powoduje tak zna- mienny, pierścieniowaty kształt raf wysp koralowych, znanych jako atole, powszechny zwłaszcza wśród archipelagów Polinezji. [więcej w: , , ]