Pasrno s u b 1

Pasrno s u b 1 i t o raI u rozpościera się od najbar- dziej dolnych zasięgów flory dennej po granice ze- wnętrzne litoralu, zbliżone do. tzw. linii ‚mułu, śro- dowiska wód spokojnych i ciemnych, nieco ‚za krańcem zewnętrznym szelfu. Drugim czynnikiem wpływającym na skład zespołów jest f i z Y c z n y c h a rak t e r d n a. Zależnie od tego czy jest skaliste, piaszczyste, muliste czy utwo- rzone z muszel lub ich okruchów, znajdujemy na nim życie rozmaite, bowiem różny fizyczny charakter dna stwarza zasadniczo odrębne warunki poruszania się i odżywiania zasiedlającym je zwierzętom. Trzeci czynnik, wpływający na selekcję organizmów, mianowicie zróżnicowanie warunków ś r o d o w i s k a p ł Y n n e g o, . sprowadza się przede wszystkim do stopnia burzliwości wody, w następstwie rozmaitej ekspozycji . miejsca, wystawienia lub ukrycia danej przestrzeni w stosunku do fal. Szczeliny, wgłębienia i rozpęknięcia skał podwodnych mają zgoła inne ugru- . powania życia, zwykle bardziej urozmaicone niż miejsca znajdujące się tuż obok, eksponowane i silnie atakowane przez fale. Dużą rolę odgrywają warunki świetlne. W mniejszym natomiast stopniu wpływają czynniki termiczne, bowiem organizmy litoralne wy- trzymują na ogół dość znaczne ich zmiany bez szkody dla życia.• Słoność wywiera wpływ na selekcję zespo- łów głównie w pobliżu rejonów ujściowych. Trudno dać na kilku stronicach niezwykle urozmai- cony obraz zespołów przybrzeżnych morza, tak są one bogate. Można tu jedynie’ naszkicować naj ogólniejszy zarys stosunków u europejskich wybrzeży Atlantyku. Pasmo oprysku obejmuje przestrzeń oblewanych falami s kał nadbrzeżnych, poczynając od linii przy- pływu. Na jego dolnej granicy, gdzie fala naj silniej o brzeg uderza, dostrzegamy jak gdyby obramowanie , skał przez warstwę ośiadłych pąkli (Chthamalus, Ba- lanus), wśród których tu i ówdzie widać silnie przy- twierdzone do podłoża ślimaki czaszołki (Patella), o stożkowej skorupce, pobrzeżki (Litorina) i rozmaicie, najczęściej jaskrawo ubarwione ukwiały (Actinia equina). [podobne: , , ]