W pojeciu badacza finskiego. dazyc

W pojęciu badacza fińskiego. dążyć ona powinna do oszacowania ilości żywej materii przez pierwotnych producentów – rośliny zielone w danych warunkach bytowania; dalej – masy .żywej materii. pochodzącej z tego pierwotnego źródła; wreszcie iIo- ściowego oszacowania jej we wszystkich ogniwach łańcuchów zespołowych, co jedynie może dać pełny obraz roli poszczególnych organizmów w gospodarce przyrody, wzajemnych ich powiązań i zależności od czynników abiotycznych. . Dziś badania tego typu nazywamy e k o log i ą P r o d u k c j i i uświadamiamy sobie wielkie znaczenie życiowe i praktyczne takich badań. Wystarczy przy- pommec, że rozpoczynający się Międzynarodowy Program Biologiczny wysunął na pierwszy plan ba- danie produktywności ekosystemów lądowych, wód śródlądowych i morza przez poznawanie produkcji żywej materii w postaci organizmów, inaczej mówiąc potencjonalnej. energii, gromadzącej się w naturalnych ekosystemach w następstwie wzrostu i rozrodu orga- nizmów. Wszystko ku pełniejszemu zaspokojeniu w przyszłości potrzeb pokarmowych w skali światowej, a tym samym zwiększeniu dobrobytu ludzkości. Można tu dodać, że M. P. B. wysunął nadto potrzebę bliższego poznania przystosowawczości człowieka do niezwykle szybko zmieniających się warunków współczesnej cywilizacji zaczynającego się wieku atomowego. Hydrobiologia pod względem badań produkcyjnych znacznie wyprzedziła ekologię lądową, bowiem mamy tam liczne próby takiego ilościowego szacowania produkcji życia w zespołach jezior i innych zbiorni- ków śródlądowych. Podobne osiągnięcia mamy w ba- daniach morza; jedynym z najklasyczniejszych jest dawny, aczkolwiek zawsze aktualny, schemat C. G. J oh. Petersena, oparty na bardzo rozległych i długo- letnich studiach, ilustrujący roczną produkcję życia w Kattegacie, z uwzględnieniem oczywiście. gatunków użytkowych jako ostatnich ogniw tej produkcji. Pojęcie gospodarki zespołowej, opartej na współ- zależności odżywczej poszczególnych członków, wiąże się ściśle z pojęciem stanowiska, jakie dany gatunek względnie grupa zwierzęca zajmuje w całości pewnego zrównoważonego zespołu. _19ton dla określenia tego pojęcia wprowadził term1 „niche”, co po polsku oznacza niszę. [hasła pokrewne: , , ]