Róznice najbardziej krancowe istnieja pomiedzy

Różnice najbardziej krańcowe istnieją pomiędzy lasem a stepem, podczas gdy sawanna zajmuje do pewnego stopnia przejściowe stanowisko. Praca Thompsona jako dająca niezwykle przejrzysty obraz stosunków ilościowych może służyć za wzór porównawczej ana- lizy ekologicznej zespołów. Oto jej główne wyniki. Na stepie w porównaniu z lasem dominują formy rozra- dzające się pod ziemią, 70% w stosunku do 42°/0, co zrozumiałym jest z ekologicznego punktu widzenia ze względu na bezpieczeństwo i potrzebę ukrywania się. Jeszcze większą różnicę w ustosunkowaniu się typów podziemnych na stepie (47()/0) i w lesie (6%) widzimy w odniesieniu do sposobu życia. Stosunek typów tra- wożernych, wszystkożernych i drapieżnych na stepach jest mniej więcej Jednakowy, podczas gdy w lesie, gdzie niewątpliwie jest mało gryzoni, widzimy także mniej drapieżców. Wreszcie znacznie więcej gatunków społecznych czyli stadnych żyje na stepie (470/0) niż w lesie (16010),. który raczej sprzyja życiu samotnemu .. Praca Thompsona ilustruje to, co nazywamy w ba- daniu zespołowym s p e k t r e m b i o log i c z n y m. Daje obraz liczebny ustosunkowania się rozmaitych typów ekologicznych do warunków siedliskowych w jakich żyją. Daje możność ekologicznego porównania odrębnych zespołów. I choć odnosi się tylko do ssa- ków może służyć jednak za wzór tego rodzaju. badań. Botanicy dla charakterystyki zespołów roślinnych od dawna posługują się spektrami form biologicznych czyli typów ekologicznych, które najlepiej wyrażają ustosunkowanie się do otoczenia. Pojęcie formy życio- wej wprowadził do nauki Warming, dzieląc wszystkie rośliny na hydrofity, mezofity, kserofity i halofity, biorąc jako zasadnicze kryterium podziału ustosunko- wanie się rośliny do wody w glebie, a w stosunku do . ostatniej kategorii także soli. W obrębie tych wyjścio- wych kategorii wyróżnia on formy wzrostowe: zioła, trawy, krzewy, drzewa. [przypisy: , , ]