Dla zespolowego badania samo stwierdzenie

Dla zespołowego badania samo stwierdzenie wystę- powania gatunku czy jego stadium w tej czy innej porze roku jeszcze nie wystarcza. Trzeba odtworzyć sobie dokładny obraz r o z m i e s z c z e n i a poszcze- gólnych gatunków w siedlisku badanym, tak w kie- runku poziomym jak i pionowym, o ile jednocześnie w kilku piętrach się spotykają, lub okresowo je zmie- niają. Wszystkie te dane muszą być ujęte w cyfry, czyli odzwierciedlać stosunki i l o ś c i o w e rozmie- szczenia. poszczególnych gatunków (populacji) na. danym, wybranym dla obserwacji, próbnym wycinku . zespołu. Po wstępnym zewnętrznym zapoznaniu się ze skład- dnikarni zespołu przechodzimy do skategoryzowania tego, co można nazwać w i e r n o ś c i ą wobec zespołu. Chodzi o wyróżnienie gatunków wyłącznych, zdolnych do życia trwałego tylko w danym zespole; charaktery- stycznych choć już nie wyłącznych, w każdym razie przeważnie występujących w danym zespole; dalej charakterystycznych nie tylko dla danego zespołu, gdyż tak samo licznie lub liczniej nawet występują- cych gdzie indziej; wreszcie obcych – niezdolnych do życia trwałego w danym zespole, właściwych raczej innym. Kategorie wierności pozwalają bliżej wniknąć• w istotę zespołu. Dla charakterystyki zespołu, pod- kreślenia jego o drę b n o ś c i, mają znaczenie naj- ważniejsze dwie pierwsze kategorie (wyłączne i cha- rakterystyczne); im w większym procentowym ustosunkowaniu występują, tym bardziej świadczą o odrębności zespołu. Są również ważne przy usta- laniu jednorodności i granic zespołu oraz jego nazwy, aczkolwiek niełatwe do ścisłego skategoryzowania. Znany obserwator życia zwierząt Ernest Seton Thompson („Life histories animals”, 1909) jeden z pierwszych dał bardzo cie- kawe . zestawienie typów ekologicznych zwierząt z trzech wielkich zespołów-formacji Ameryki Półno- cnej, mianowicie lasu iglastego, sawanny z rozproszo- nymi drzewami liściastymi i stepu trawiastego. [hasła pokrewne: , , ]