Nowsze klasyfikacje ekolo- giczne, jak

Nowsze klasyfikacje ekolo- giczne, jak znana nam już R a u n k i a e r a biorą jako podstawę sposób ochrony pączków przed klima- tem. Klasyfikacja B r a u n – B l a n q u e t a, uwzglę- dniająca różne kryteria, dzieli roślinność na …