Oceaniczne prady morskie, falowanie oraz

Oceaniczne prądy morskie, falowanie oraz pływy także sprzyjają wyrównywaniu kontrastów w różnych miejscach wód morskich. Przestrzenie wód z dala od brzegów leżące w niewielkim tylko stopniu ule- gają lokalnym wpływom klimatycznym, w przeciwień- stwie do wód śródlądowych, izolowanych i zlokalizo- wanych często w rozmaitych zasadniczo dziedzinach klimatycznych. Na wody śródlądowe …