Tam tez zwierzeta morskie sa

Tam też zwierzęta morskie są najbardziej przystoso- wane do tej stałej słoności, nie wytrzymują. zmian zasoleni owych nawet małej rozpiętości. Zespoły ocea- niczne składają się przeważnie z form stenohalicznych. W pewnych jednak rejonach morskich, np. w Bał- tyku, zasolenie ulega znacznym odchyleniom w sto- sunku do przeciętńego. Utrudniona łączność z …